Etický kodex

Etický kodex

Tento kodex ctíme s úctou v Lion Clubu České Budějovice

Svou víru v důstojnost svého povolání prokazovat činorodou snahou, abych zasloužil uznání, že jsem něco vykonal.


Hledat úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco, co mi právem náleží, avšak neusilovat o žádný užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi náleží.


Mít na mysli, že pro vybudování vlastní existence není nutné zničit existenci někoho druhého, být loajální ke svým klientům a obchodním přátelům, a pravdivý sám k sobě.


Při vzniku pochyb o čistotě a spravedlivosti svého postoje či jednání vůči svým bližním, hledat důvod pochyb především u sebe.


V přátelství vidět cíl a ne účel světící prostředek. Chápat, že právě přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává, službu však přijímá v tom duchu, v jakém byla prokázána.


Být si vždy vědom svých povinností občana vůči svému národu, své zemi a své obci. Jim svým postojem, slovem i skutky projevovat neotřesitelnou věrnost a velkoryse jim věnovat své schopnosti a možnosti.


Svým bližním pomáhat, nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním.


Být obezřetný s kritikou a štědrý s chválou. Budovat, ne ničit.